Düzensiz Fiiller Alfabetik
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ    -    IRREGULAR VERB LIST 
Nasıl okunduklarını dinlemek için tıklayın! 


   Base Form   Past Simple   Past Participle   Türkçe anlamı
     V1     V2     V3
 arise  arose arisen ortaya çıkmak
 awake awoke awoken uyanmak
 be    (am,is,are) was, were been olmak
 bear bore borne katlanmak 
 beat beat beaten vurmak
 become became becomeolmak
 begin began begun başlamak
 bend bent bent bükmek
 bet bet bet bahse girmek
 bid bid bid emretmek
 bind bound bound bağlamak
 bleed  bled bled kanamak
 bite bit bitten ısırmak
 blow blew blown esmek
 break broke broken kırmak
 breed bred bred yetiştirmek 
 bring brought brought getirmek
 broadcast broadcast broadcast yayımlamak
 build built built inşa etmek
 burn burned/burnt burned/burnt yakmak
 burst burst burst patlamak
 buy bought bought satın almak
 catch caught caught yakalamak
 choose chose chosen seçmek
 come came come gelmek
 cost cost cost değer biçmek
 creep crept crept emeklemek
 cut cut cut kesmek
 deal  dealt dealt uğraşmak
 dig dug dug kazmak
 do did done yapmak
 dive dived, dove dived dalmak 
 drag dragged dragged sürüklemek 
 draw drew drawn çekmek
 dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
 drive drove driven sürmek
 drink drank drunk içmek
 drown drowned drowned boğulmak 
 eat ate eaten yemek yemek
 fall fell fallen düşmek
 feed  fed fed beslemek
 feel felt felt hissetmek
 fight fought fought dövüşmek
 find found found bulmak
 fit fit fit uymak
 flee fled fled kaçmak
 fly flew flown uçmak
 forbid forbade forbidden yasaklamak 
 forget forgot forgotten unutmak
 forgive forgave forgiven affetmek
 freeze froze frozen donmak
 get got gotten elde etmek
 give gave given vermek
 go went gone gitmek
 grow grew grown büyümek
 hang hung hung asmak
 have had had sahip olmak
 hear heard heard duymak
 hide hid hidden saklamak
 hit hit hit vurmak
 hold held held tutmak
 hurt hurt hurt yaralanmak, incitmek
 keep kept kept saklamak, tutmak
 kneel knelt, kneeled knelt, kneeled diz çökmek 
 knit knit, knitted knit, knitted örmek 
 know knew known bilmek
 lay laid laid yaymak, uzanmak
 lead led led öncülük etmek
 learn learned/learnt learned/learnt öğrenmek
 leap  leapt, leaped leapt, leaped sıçramak
 leave left left ayrılmak
 lend lent lent ödünç vermek
 let let let izin vermek
 lie lay lain yalan söylemek
 light  lighted, lit lighted, lit aydınlatmak
 lose lost lost kaybetmek
 make made made yapmak
 mean meant meant anlamına gelmek
 meet met met buluşmak, tanışmak
 mislead misled misled yanlış yönlendirmek
 pay paid paid ödemek
 prove  proved proved, proven ispat etmek
 put put put koymak
 quit  quit quit vazgeçmek, çıkmak
 read read read okumak
 ride rode ridden binmek
 ring rang rung çalmak
 rise rose risen yükselmek
 run ran run koşmak
 saw sawed sawn testereyle kesmek
 say said said söylemek
 see saw seen görmek
 seek  sought sought aramak
 sell sold sold satmak
 send sent sent göndermek
 set set set belirlemek 
 shake  shook shaken sarsmak
 shed shed shed saçmak, akıtmak
 shine  shone shone parlamak
 shoot  shot shot ateş etmek
 show showed showed/shown göstermek
 shrink  shrank shrunk, shrunken çekmek (elbise vs.)
 shut shut shut kapatmak
 sing sang sung söylemek (şarkı,marş)
 sink sank sunk batmak 
 sit sat sat oturmak
 slay slew slain katletmek 
 sleep slept slept uyumak
 slide slid slid kaymak 
 speak spoke spoken konuşmak
 spend spent spent harcamak
 spin  spun spun dönmek
 spread spread spread yayılmak 
 stand stood stood ayakta durmak
 steal stole stolen çalmak 
 stick  stuck stuck yapıştırmak
 sting stung stung sokmak (arı) 
 stink stank stunk kokmak 
 strike struck struck, stricken vurmak /grev yapmak 
 strive strove striven çabalamak 
 swear swore sworn yemin etmek 
 sweep  swept swept süpürmek
 swim swam swum yüzmek
 swing swung swung sallanmak 
 take took taken almak
 teach taught taught öğretmek
 tear tore torn yırtmak
 tell told told anlatmak
 think thought thought düşünmek
 throw threw thrown fırlatmak
 understand understood understood anlamak
 wake woke woken uyanmak
 wear wore worn giymek
 win won won kazanmak
 wind wound wound sarmak 
 write wrote  written  yazmak